ေဝလငါးေတြရဲ႕ သီခ်င္းသံကို နားမၾကားတဲ့ကေလးေတြ ဘယ္လိုနားဆင္ၾကသလဲ (႐ုပ္သံ) - DVB