သစ္ပင္စိုက္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး သစ္ထုတ္လုပ္ေနမႈတားဆီးေပးရန္ ဂြၿမိဳ႕တြင္ဆႏၵျပ - DVB