ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဒူတာေတး ျမန္မာႏိုင္ငံ ထြက္ခြာ - DVB