နမ့္ဖတ္ကာတြင္ တုိက္ပြဲဆက္ျဖစ္ပြား၊ ရြာသားမ်ား ဗံုးဆန္ထိမွန္ - DVB