အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမစ္ကမ္းၿပိဳက်မႈ ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္ ကာကြယ္ေနရ - DVB