“ဘက္စံုသီးႏွံကာကြယ္ေရးစနစ္ ဘာလဲ” အၿငိမ္းစား ဒုညႊန္မႉး ေဒၚေအးေအးမာႏွင့္ ဒီဗြီဘီ ေမးျမန္းခ်က္ - DVB