ရခိုင္အေရး ကုလသမဂၢ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ တ႐ုတ္ႏွင့္႐ုရွား ကန္႔ကြက္ - DVB