ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕တြင္ မီးကင္းေစာင့္သည့္စနစ္ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္မွာ ေဒသခံမ်ားစုိးရိမ္ေန - DVB