မံုရြာတကၠသိုလ္ အပင္ႏွင့္ေရပိုက္မ်ားအား ႐ုိက္ခ်ိဳးဖ်က္ဆီးသည့္ လူငယ္မ်ားကို ဖမ္းဆီး - DVB