ျပင္သစ္တြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္တဦးက အထက္တန္းေက်ာင္းကို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ - DVB