အၿငိမ္းစားလစာမူ၀ါဒ မေက်နပ္သျဖင့္ ဘရာဇီးျပည္သူ ေထာင္ေသာင္းခ်ီ ဆႏၵျပ - DVB