ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းမ်ား ထပ္မံေၾကညာ - DVB