ရန္ကုန္တိုင္း ေႏြရာသီ မီးလင္းေရး က်ပ္ ၃၀ ဘီလီယံ သံုးရန္ လႊတ္ေတာ္ခြင့္ျပဳ - DVB