လား႐ိႈး-မူဆယ္လမ္းေပၚ ဆက္ေၾကးေကာက္မႈေၾကာင့္ ကုန္တင္ကားမ်ားျပန္လွည့္၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္ - DVB