ကိုကိုးက်ြန္းအနီး စစ္ေရးေလ့က်င့္မည္၊ ေလွသေဘၤာမ်ားမသြားလာၾကရန္သတိေပး - DVB