ရခိုင္ေကာ္မရွင္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ - DVB