မအူပင္တကၠသုိလ္ဆုိင္ခန္းခမ်ားတိုးေကာက္သျဖင့္ ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားအခက္ၾကံဳေန - DVB