သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ေခြးမ်ားထားခဲ့သည့္ ပတ္ဂြန္ေဟး ေဝဖန္ခံရ - DVB