ေလာက္ကိုင္ေဒသတြင္ မတ္လ ၁၄ ရက္ထိ တိုက္ပြဲ ၅၇ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြား - DVB