ရဲအရာရွိ ႏွစ္ဦး၏ စစ္ေဆးေမးျမန္းခ်က္အေပၚ ကုိေဆြ၀င္းႏွင့္ေရွ႕ေနျဖစ္သူ၏ ရွင္းလင္းခ်က္ (႐ုပ္သံ) - DVB