စင္ကာပူ၀ါရင့္၀န္ႀကီး ဂိုေခ်ာက္ေတာင္ႏွင့္ ျမန္မာသမၼတေတြ႔ဆံု - DVB