ေတာင္အာဖရိကကမ္းေျခတြင္ ဆူနာမီလႈိင္း႐ုိက္ခတ္၊ အသက္လုထြက္ေျပးၾကရ (႐ုပ္သံ) - DVB