႐ုပ္သံလိုင္းလုပ္ခြင့္ရ ကုမၸဏီ ၅ ခု ဒီ လကုန္ ေၾကညာေပးမည္ - DVB