ဝါးေဖာင္ကို အိမ္လုပ္၊ ႐ုန္းကန္ျဖတ္သန္း ဝမ္းေရး ေျဖရွင္းေနၾကသူမ်ား (႐ုပ္သံ) - DVB