အခြန္ဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာ ငွားရမ္းခမ်ား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ - DVB