အသားစားသိမ္းငွက္က ဥၾသငွက္ကို ဘယ္လိုတိုက္ခိုက္ခဲ့သလဲ (႐ုပ္သံ) - DVB