ဖက္ဒရယ္မရေသးသမွ် ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းရန္ ေတာင္းဆုိ - DVB