ျမန္မာလင္မယားထံမွ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ ခိုးယူခဲ့သည့္ ထိုင္းအမ်ိဳးသမီးကို ဖမ္းဆီး (႐ုပ္သံ) - DVB