သႀကၤန္ ၁၀ ရက္ပိတ္ေပးရန္ အလုပ္ရွင္မ်ားကို အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန တိုက္တြန္း - DVB