တင္းမာေနဆဲ ေျမာက္ကိုရီးယား မေလးရွားဆက္ဆံေရးနဲ႔ မိုးႀကီးခ်ဳပ္မယ့္ကိစၥ - DVB