ဦးသိန္းစိန္ဟာ ရင္၀ကိုစုိက္လာမယ့္ ဓားလွံေတြကိုေသြးေပးခဲ့သူဟု ၾက့ံခုိင္ေရးေခါင္းေဆာင္ေျပာ (႐ုပ္သံ) | DVB