လွ်င္ျမန္သည့္ ေတာင္ဆိတ္ႏွင့္ သုတ္ခ်ီရန္ႀကိဳးစားသည့္ သိမ္းငွက္တို႔၏ အသက္လုတိုက္ပြဲ (႐ုပ္သံ) - DVB