ကေလးတနယ္လုံး ဆြမ္းေလာင္းပြဲ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား ပါ၀င္ကုသုိလ္ျပဳ - DVB