ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ တဗြန္ျပယ္တြင္ နို႔စို႔အရြယ္ကေလးငယ္မ်ား ဝမ္းေလ်ာဝမ္းပ်က္ျဖစ္ - DVB