ကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆုိသည့္ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕အခက္ေတြ႔ - DVB