လက္ရွိမွာ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးအေျခအေန အားရစရာမရွိေပမယ့္ ေရရွည္မွာ ေကာင္းလာႏိုင္ - DVB