ေဆး႐ုံတုိင္းတြင္ ေျခရာခ်င္းထပ္မွ် လိုက္လံကူညီေပးေနသည့္ ပရဟိတသမား ကုိဝမ္း (႐ုပ္သံ) - DVB