စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားျဖင့္ ေခၽြးသံတရႊဲရႊဲ ႀကိဳးစားေနသည့္ လက္ေဝွ႔မယ္ေလး ဘေရာ္နီကာ (႐ုပ္သံ) - DVB