ပုဒ္မ ၆၆ ဃ ဖ်က္သိမ္းရန္ရွိ/မရွိ လႊတ္ေတာ္တင္မည့္ကိစၥ အန္အလ္ဒီပါတီ စိစစ္ေရးခြင့္မျပဳ - DVB