စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္ ၁၅ မ်ဳိးအတြက္ GAP အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ | DVB