အနာဂတ္တြင္ ကုန္းႏွင့္ေလ ေမာင္းႏွင္ပ်ံသန္းႏုိင္မည့္ သီးသန္႔ယာဥ္ (႐ုပ္သံ) - DVB