ေမာင္ေတာခ႐ိုင္တြင္း တကၠသုိလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကာလ လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္ - DVB