ယာဥ္ေလးစီး ဆင့္တိုက္မႈေၾကာင့္ ကေလး ၂ ဦး ဒဏ္ရာရ - DVB