အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရလက္ထက္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ဆုတ္ယုတ္လာ - DVB