အရက္ခ်က္စက္႐ံုမ်ား စည္းကမ္းမဲ့ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး - DVB