၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ႏွလံုးခြဲစိတ္ကုသမႈ ေအာင္ျမင္ - DVB