​ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္​တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိက​ေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မဲဆြယ္ (ဓာတ္ပံု) - DVB