ျမန္မာမီဒီယာေလာက ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ လြတ္လပ္မႈ ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲ - အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း (႐ုပ္သံ) - DVB