မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ေဒါက္တာေအးဇံ က်မ္းသစၥာဆိုမည္ | DVB