ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား မဲေပးႏိုင္ရန္ မဲ႐ုံျပင္စရိတ္ တိုးျမႇင့္ - DVB